Obchodní podmínky

Součástí obchodních podmínek je :

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Ma+Ja se sídlem Chocerady 332, 25724 Chocerady IČ: 69005770

a kupujícího (zákazník, spotřebitel)

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny vsouladu správním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem oochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva odílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je společnost Ma+Ja se sídlem Chocerady 332, 25724 Chocerady IČ: 69005770

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem kplatné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem akupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná vrámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání stěmito výrobky neboslužbami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami vrozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil stěmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, který je součástí obchodních podmínek a že snimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky areklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se snimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, vtěchto případech: zboží se již nevyrábí nebonedodává nebo se výrazným způsobem změnila výrobní cena či cena dodavatele zboží. Vpřípadě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a kuzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor skupní smlouvou

Vpřípadě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě skupní smlouvou (dále jen „rozpor skupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bezzbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Případně požádat prodávajícího o přiměřenou slevu zceny; nejsou-li takové postupy možné, může kupující odsmlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci orozporu skupní smlouvou věděl neborozpor skupní smlouvou sám způsobil. Rozpor skupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující jižpři jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (vinternetovém obchodě, telefonicky, e-mailem), má spotřebitel v souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14dní od převzetí zboží. Vtakovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy suvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení odsmlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Více na stránce 14ti denní lhůta na vrácení zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel vpřípadě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. vmezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, cojižnemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit naspotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je vtakovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli vtakovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené svrácením Zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, vpřípadě smluv:

  • na poskytování Služeb, jestliže sjejich plněním bylo sjeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož izboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Doplňující ustanovení

Veškeré ceny jsou uvedeny vkorunách českých (Kč) a včetně DPH.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním ashromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, vden uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení brána jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, je archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít včeském jazyce, případně iv jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek veznění platném vden odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené vpotvrzené objednávce, nebylo-li vkonkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10.10.2014